ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

“АЗ СЪМ FINLANDIA”

 16.10.2023, 00:01 - 05.11.2023, 23:59

СЕКЦИЯ 1. ОРГАНИЗАТОР И ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КАМПАНИЯТА

1.1. Настоящата промоционална кампания “АЗ СЪМ FINLANDIA”(„Кампанията”) се организира от НЕКСТ ДИ СИ ООД, ЕИК 201367752, със седалище и адрес на управление гр, София, ул. Иван Шишман 12, ет. 3 („Организатор”) по възложение на  БРАУН-ФОРМАН БЪЛГАРИЯ ЕООД  ЕИК 203338077, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Акад. Методи Попов 25 („Възложителя”), 

СЕКЦИЯ 2. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

2.1. Кампанията се провежда съгласно изисквания на българското законодателство. 

СЕКЦИЯ 3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

3.1 Кампанията се организира и провежда само за територията на Република България на уебсайта finlandiapromo.com при условията, предвидени в настоящите Официални правила.

СЕКЦИЯ 4. ПЕРИОД НА  КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията започва на 16.10.2023 в 00:01 българско време и приключва на 05.11.2023 в 23:59 българско време. (“Период на Кампанията”)

4.2. Покупки и/или регистрации, извършени извън периода на Кампанията, няма да бъдат включени.

СЕКЦИЯ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. В Кампанията могат да участват само физически лица, навършили 18-годишна възраст с местоживеене в Република България, които са се съгласили с настоящите Официални правила („Участници”). Възрастта ще бъде проверявана по време на процедурата по потвърждение на печелившите. Печелившият е отговорен за информацията, предоставена на Организатора. Само една регистрация седмично на участник.

5.2. Служителите на Организатора, служителите на Възложителя, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи) не се допускат до участие в Кампанията.  

5.3. Участието в Кампанията става след пълно, ясно и недвусмислено съгласие с настоящите Официални правила.

5.4. Организаторът запазва своето право да откаже регистрацията на който и да е от Участниците при неспазване на Официалните правила или при подозрение за измама.

5.5. Участникът се идентифицира с имейл адреса от попълнената при регистрацията онлайн форма за участие. 

СЕКЦИЯ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва:  

Продукти само от Кауфланд:

•  Finlandia Vodka (0,7l, 1l)

•  Finlandia Botanical Wildberry & Rose (0,7l)

•  Finlandia Botanical Cucumber & Mint (0,7l)


6.2. За да се включат в Кампанията, Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията снимка на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като:

6.2.1. влязат на уебсайта finlandiapromo.com и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия

(*) Дата на раждане

(*) Електронен адрес

(*) Качи снимка на касовата бележка, удостоверяваща покупката

(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието им в Кампанията.

Регистрационната форма се приема на началната страница на finlandiapromo.com от секцията, комуникираща тази Кампания.

СЕКЦИЯ 7. УСЛОВИЯ

7.1 След като попълнят регистрационната форма, Участниците трябва да натиснат бутон “Участвам”. Организаторът/Възложителят не носи отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организатора/ Възложителя, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.  

7.2. В периода на Кампанията всеки Участник може да направи най-много 1 регистрация на седмица и да спечели само една награда на седмица. В случай, че в периода за регистрация за дадено теглене Участник направи повече от една регистрация, всяка такава регистрация след първата няма да бъде допускана до участие в Кампанията. 

7.3. Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на последния списък с печеливши.

7.4. Организаторът запазва своето право да поиска и провери всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията.  

7.5. Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията. 

7.6 Участници, които използват временни електронни пощи, не могат да се  регистрират за Кампанията. Организаторът запазва правото си да проверява тези случаи и да изключва подобни регистрации от Кампанията. Ако Участник спечели награда чрез манипулиране на механизма и правилата на регистрация и участие, то тогава той се счита за неправомерен и наградата няма да му бъде предоставена. Ако това е установено след получаване на наградата, Участникът е задължен да я върне на Организатора.

7.7 Организаторът запазва правото си да променя правилата на Кампанията по време на Кампанията без известие. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на finlandiapromo.com/terms-and-conditions

СЕКЦИЯ 8. НАГРАДИ

8.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Кампанията, са:

• 10 x раници Finlandia

• 10 х Finlandia барбарона

• 10 х Finlandia коктейлни сетa

Наградите не могат да бъдат заменяни за парична равностойност и не могат да бъдат преотстъпвани. 

Печелившите от Кампанията се избират на случаен принцип чрез автоматично обработване на предоставените лични данни, без човешка намеса. Наградите се изтеглят на случаен принцип чрез електронно теглене. Тегленето се извършва чрез споменатия в Секция 9. метод. 

СЕКЦИЯ 9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

9.1. Печелившите се определят чрез теглене на случаен принцип веднъж седмично.

9.2. Ако потребител спечели награда, ще трябва да предостави данни за:

  • адрес за доставка

  • телефон за връзка

СЕКЦИЯ 10. ПРОЦЕДУРА ЗА  ПОТВЪРЖДЕНИЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

10.1. Всяка награда ще се изпраща до адреса, посочен от печелившия.

Ако печелившият не отговаря на изискванията за получаване на наградата, то той ще бъде дисквалифициран от играта и наградата няма да бъде предоставена.

10.2. Наградите за дадено теглене се изпращат от и за сметка на Възложителя по куриер до 30 (тридесет) работни дни от датата на публикуване на списъка с потвърдените печеливши за дадено теглене до адреса, посочен от печелившия при контакта с Организатора. При доставката на наградата куриерът следва да провери самоличността и възрастта на печелившия и ако те не отговарят на посочените при регистрацията, той губи правото да получи наградата.

СЕКЦИЯ 11. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие потвърждавате, че Браун-Форман Корпорейшън (BROWN-FORMAN) и други дружества, част от групата BROWN-FORMAN (допълнителна информация може да бъде получена при запитване) или представители, партньори или лицензополучатели на BROWN-FORMAN ще обработват вашата лична информация, в съответствие с политиката за поверителност на BROWN-FORMAN legal.brown-forman.com/privacy-policy/bulgarian за легитимни бизнес цели като предоставянето ви на персонализирани услуги и съдържание, анализиране и обмисляне на начини за подобряване на нашите услуги и продукти и изпращането на отговор на запитвания от ваша страна. Вашата лична информация може да бъде трансферирана към всяка една държава, в която дружества от групата на BROWN-FORMAN или наши доставчици на услуги имат помещения/съоръжения и личната информация ще бъде запазена, доколкото е разрешено от приложимото законодателство. Ако в бъдеще не желаете да получавате повече съобщения от групата BROWN-FORMAN и бихте искали да бъдете премахнати от базата данни или искате да направите корекции по предоставените от вас данни или да промените начина, по който получавате съобщения от нас, молим пишете на: privacy@b-f.com

СЕКЦИЯ 13. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

13.1. Организаторът/Възложителят не е отговорен и няма да участва в разрешаването на спорове относно притежанието на Участващи продукти, както и относно евентуални допълнителни разходи, възникнали за Участник в резултат на това. В случай на спор, свързан с валидността на регистрация в Кампанията, решението на Организатора/Възложителя ще бъде окончателно. Евентуални оплаквания ще бъдат приемани най-късно до 31.11.2023. Оплаквания, получени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

13.2. Организаторът/Възложителят на Кампанията не носи отговорност в следните случаи:

13.2.1. съобщения, които не са изпратени от Участниците поради технически причини извън контрола на Организатора/Възложителя;  

13.2.2. изпращането на копие на касова бележка на имейл, различен от посочения от Организатора;

13.2.3. непълни регистрационни форми или форми, съдържащи неправилни или неточни данни;

13.2.4. наличността на Участващите продукти в търговската мрежа;

13.2.5. ситуации, в които потребителите закупуват продукти, които не участват в Кампанията по време на промоционалния период;

13.2.6. забавяния при доставката и предаването на награди, причинени от Участници.

13.3. Редът на получаване на регистрациите на уебсайта се определя спрямо календарната дата и час (минути, секунди) при получаването им, без значение от времето на изпращане на съобщенията/регистрациите.

13.4. Участниците понасят всички интернет разходи за регистриране на уебсайта на Кампанията.

СЕКЦИЯ 14. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ 

14.1. Списъкът с потвърдените печеливши за дадено теглене, съдържащ фамилия, име и спечелена награда, ще бъде публикуван на уебсайта finlandiapromo.com/winners най-рано 6 дни след тегленето, за което се отнася. Списъците и уебсайтът на Кампанията ще продължат да бъдат активни за 30 (тридесет) дни след края на Кампанията. 

СЕКЦИЯ 15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

15.1. Кампанията може да приключи преди обявения срок при възникнали форсмажорни обстоятелства, включително ако Организаторът/Възложителят, по причини извън контрола му, не може да осигури безпроблемното ѝ провеждане. 

СЕКЦИЯ 16. СПОРОВЕ И НАРУШЕНИЯ

16.1. В случай на спор между Организатора/Възложителя и Участниците по време на Кампанията, то той следва да бъде разрешен по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, двете страни следва да решат спора в компетентния съд в България.

16.2. Евентуални жалби или оплаквания, свързани с провеждането на Кампанията, могат да бъдат изпратени на следния адрес: finlandiapromo@next-dc.com, до 31.11.2023. Жалби и оплаквания изпратени след тази дата няма да подлежат на разглеждане от Организатора/Възложителя.